Sa namerom da klubovima koji su članovi Fudbalskog saveza Grada Novog Sada omogućimo olakšan pristup informacijama od značaja za usklađivanje rada sa Zakonom o sportu i ostalim propisima, u prilogu ovog članka objavljujemo prezentaciju posvećenu nadzoru i kontroli rada sportske organizacije, koju je sačinio nadležni republički sportski inspektor Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Prezentacija, između ostalog, sadrži primer redovnog inspekcijskog nadzora sportske organizacije, sa pregledom potrebne dokumentacije koju je sportska organizacija dužna da tokom nadzora dostavi na uvid sportskim inspektorima i evidentiranim najučestalijim propustima koje sportski inspektori najčešće konstatuju prilikom kontrole rada sportskih organizacija. Predlažemo odgovornim licima u klubovima da pažljivo prouče čitavu prezentaciju i posebno primer redovnog inspekcijskog nadzora, da provere da li poseduju svu potrebnu dokumentaciju navedenu u primeru i otklone propuste navedene u primeru i druge propuste, ukoliko ih uoče u svom radu.

Prezentacija sa informacijama o nadzoru i kontroli rada sportske organizacije dostupna na sledećem linku:

Nadzor i kontrola rada sportske organizacije - prezentacija